ADMITIDOS CONTROL DE ACCESO GENERALITAT CATALUNYA

Màs información de Siseguridad Hoteles
Màs información de Siseguridad Hoteles

 

DEPARTAMENT
D’INTERIOR
RESOLUCIÓ
INT/1655/2011, d’1 de juliol, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes deinitives
de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria de les proves
de selecció per obtenir l’habilitació com a personal de control d’accés (núm. de
registre de la convocatòria PCA/01/2011).
Per la Resolució INT/1415/2011, de 8 de juny (DOGC núm. 5898, de 10.6.2011),
s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants admeses
i excloses de la convocatòria de les proves de selecció per obtenir l’habilitació com
a personal de control d’accés (núm. de registre de la convocatòria PCA/01/2011).
Atès que la base 4.3 de l’annex I de la Resolució INT/1094/2011, de 4 de maig,
estableix que s’han de fer públiques les llistes definitives de les persones participants
admeses i excloses de la convocatòria esmentada;
Atès que ha transcorregut el termini per esmenar els defectes de la sol·licitud o per
complementar la documentació corresponent, previst en el punt 3 de la Resolució
INT/1415/2011, de 8 de juny, esmentada, és procedent aprovar i fer públiques les
llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria.
En ús de les facultats que tinc atribuïdes i de conformitat amb el que estableix
l’article 47.1.n) del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament
d’Interior,
RESOLC:
—1 Aprovar i fer públiques les llistes definitives de persones aspirants admeses
i excloses, que han presentat la sol·licitud, amb indicació dels motius d’exclusió,
corresponents a la convocatòria de les proves de selecció per obtenir l’habilitació com
a personal de control d’accés (núm. de registre de la convocatòria PCA/01/2011).
—2 Les llistes de persones admeses i excloses s’exposen en els registres dels
llocs següents:
Barcelona: Departament d’Interior, carrer Diputació, 355, 08009 Barcelona.
Subdireccions territorials d’Interior a:
Girona: plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
Lleida: carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.
Tarragona: carrer del Comte de Rius, 2-8, 43003 Tarragona.
Les Terres de l’Ebre: carrer de Lluís Canalda, 2, 2a, 43500 Tortosa.
La Catalunya Central: carrer Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa.
L’Alt Pirineu i Aran: plaça Joan Sansa, 13, baixos, 25700 la Seu d’Urgell.
—3 D’acord amb el que estableix la base 4.6 de l’annex I de la Resolució
INT/1094/2011, de 4 de maig, les proves es realitzaran en la data, l’hora i el lloc
següents:
Data: dia 9 de juliol de 2011.
Hora de la convocatòria: 8.30 hores del matí.
Hora d’obertura de les aules: 9 hores del matí.
Lloc: Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ctra. C-17, Barcelona-Ripoll,
km 13,5, Mollet del Vallès.
Les instruccions i les recomanacions en relació amb el funcionament d’aquestes
proves selectives es faran públiques a la pàgina web del Departament d’Interior, a
l’adreça electrònica http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/. També es podran
consultar als taulers d’anuncis dels registres esmentats a l’apartat 2.
Les persones participants han de comparèixer a les diferents proves amb el DNI
o passaport, o permís de residència i de treball en el cas de les persones estrangeres.
La seva presentació podrà ser exigida pel tribunal en tot moment. La manca
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5915 – 7.7.2011 37357
Càrrecs i personal
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
de presentació d’aquesta documentació determinarà l’exclusió automàtica de la
persona participant del procés selectiu.
Per realitzar la prova, les persones participants han de portar un llapis i una goma
d’esborrar.
—4 El procediment de selecció s’efectuarà d’acord amb la base 5 de l’annex I de
l’esmentada Resolució INT/1094/2011.
—5 La publicació d’aquesta Resolució i l’exposició de les llistes als taulers
d’anuncis als llocs que s’indiquen a l’apartat 2 substitueixen la notificació a les
persones interessades, de conformitat amb el que disposa l’article 59.6.b) de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
—6 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Interior,
d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 1 de juliol de 2011
ANDREU JOAN MARTÍNEZ I HERNÁNDEZ
Director general d’Administració de Seguretat
(11.181.029)
*

Siseguridad Hoteles consultoria de seguridad integral

www.siseguridad.com.es/

 

 

8 de ene. de 2015 – Como Consultoría de Servicios Integrales de Seguridad,SISEGURIDAD , a través de su página web, desea ofrecer dichos servicios centrados ..

Un comentario sobre “ADMITIDOS CONTROL DE ACCESO GENERALITAT CATALUNYA

 1. Siseguridad Hoteles consultoria de seguridad integral
  http://www.siseguridad.com.es/

  – La Consultoria de seguridad Siseguridad Hoteles tiene como actividad la planificación, formación de seguridad , consultoria y asesoramiento …

  Contacto – Siseguridad.es
  http://www.siseguridad.com.es/p/contacto.html

  Pueden comunicarse conmigo por correo postal a la siguiente dirección de contacto. D.Julián Flores Garcia C/Pau Claris nùm. 57-4º1º 08004-Barcelona Spain

  Nuestros Servicios – Siseguridad.es
  http://www.siseguridad.com.es/p/nuestros-servicios.html

  13 de mar. de 2015 – Consultoria de seguridad Siseguridad Hoteles Consulting «Care on Safety» es una empresa de servicios especializados de consultoria de …
  Que hacemos Siseguridad – Siseguridad.es
  http://www.siseguridad.com.es/p/quien-soy.html

  Consultoria siseguridad. Cualquier primer planteamiento de seguridad en establecimientos hoteleros debe seguir los siguientes objetivos: acometer los riesgos …
  Julian Flores Garcia siseguridad | Facebook
  https://es-es.facebook.com/Directordeseguridad

  Julian Flores Garcia siseguridad, Barcelona. 1691 Me gusta · 1 personas están hablando de esto. Formador, consultor y analista de Seguridad privada…

  Blog SISeguridad Segurpricat Consulting
  http://www.blogsiseguridad.com/

  8 de ene. de 2015 – Como Consultoría de Servicios Integrales de Seguridad,SISEGURIDAD , a través de su página web, desea ofrecer dichos servicios centrados ..

  Me gusta

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s